Servei de menjador

1.- OBJECTIUS GENERALS
1.1.- Desenvolupar en el nin/a els aprenentatges de:
            . hàbits d’utilització d’estris i manera de menjar.
            . hàbits de relació amb els/les companys/es. Convivència.
1.2.- Aconseguir que l’alumne valori l’alimentació com el procés necessari per tenir salut, per a la producció d’energia i com element de plaer.
1.3.- Cercar en el nin/a una actitud positiva front l’alimentació en general, amb el tast de diferents aliments i amb un progressiu augment de varietat en el menjar.
1.4.- Donat que el Menjador Escolar està emmarcat en el PEC i la supervisió del seu
funcionament depèn del Consell Escolar, prioritzarem:
            a) les pràctiques d’higiene personal: neteja mans…
            b) les pràctiques d’higiene ambiental: control del renou, utilització correcta dels espais, ….
            c) les pràctiques de relació social: bona comunicació i convivència amb els/les companys/es de taula, col·laboració, solidaritat, utilització bona del temps de descans, etc.

 

2.- HORARI

    L’horari, aproximat, al menjador serà el següent:
            - De 14:00 a 14:10 hores: neteja de mans.
            - De 14:10 a 14:45 hores: dinar.
            - De 14:45 a 15:00 hores: neteja de mans.
            - De 15:00 a 15:45 hores: jocs tranquils en el pati, aules o pati cobert.

 

3. RECOLLIDA DELS USUARIS

Entre les 15:00 i les 15:45 (Sempre i quan hagin acabat de dinar. En cas contrari la sortida es pot endarrerir)
Alumnat d’Educació Infantil: per la porta d’Educació Infantil
Alumnat d’Educació Primària: per la porta del Pati de Primària
En els casos excepcionals que no es pugui complir aquest horari s’ha de telefonar a la coordinadora o enviar-li una nota signada indicant l’hora.
En aquest cas el/la nin/a esperarà just al davant de la porta principal del col·legi.
En els casos que la persona que ha de recollir un infant d’Educació Infantil o Primer de Primària no sigui el pare o la mare, serà necessari haver presentat a la coordinadora l’imprès d’autorització degudament signat amb el nom de les persones autoritzades.
Els nins i nines que han de quedar a activitats extraescolars (entre les 16:00 i les 17:00) quedaran atesos fins a l’inici de les mateixes.

 

4.- QUOTES I CONDICIONS DE PAGAMENT

El preu del menú serà l’estipulat pel Consell Escolar del centre en funció de les directrius de la Conselleria d’Educació. Està formada per una part corresponent al dinar i una altra al servei dels monitors/es.
Els comensals fixes són aquells que fan ús tos els dies del curs des del dia en que es donen d’alta. Si un alumne es dona de baixa com a usuari fixe i posteriorment, es vol tornar donar d’alta haurà de pagar una quota extraordinària per la segona i successives inscripcions de 50€

Quotes dels comensals fixes curs 2016-2017
L’alumnat fixe pagarà 6,36 € per dia.
Setembre: una quota específica (13 dies) de 82,68€

Juny: una quota específica (16 dies) de 101,76€
Resta de mesos (d’octubre a magia) una quota mensual fixa de 116,87€
La quota del menjador es domiciliarà pel banc que es desitgi.
Quan un usuari falti tres o més dies consecutius i ho hagi comunicat per escrit, se li descomptarà el 50% de la part del menjar de la quota. El retorn es farà en una sola vegada un cop acabat el curs escolar.
Quotes dels comensals eventuals
Els eventuals pagaran una quota diària de 6,99€/tiquet.

Els eventuals tenen també l'opció de comprar un bloc de 10 tiquets que podran fer servir fins al darrer dia de classe del curs a un preu de 68 € (6,80 €/tiquet).
Els comensals eventuals adquiriran prèviament a l’encarregada administrativa el tiquet o tiquets que desitgin (com a mínim el dia abans, excepte en cas d’urgència), de les 09.00 a les 09.15 hores.
Quan hagin de quedar a dinar, emplenaran un dels tiquets per a cada comensal i l’entregaran en mà a l’encarregada administrativa a les 9 hores del matí del dia que han de quedar a dinar.
Es farà un 10% de descompte als usuaris fixes i eventuals que presentin a l’encarregada administrativa de menjador la documentació que acrediti pertànyer a família nombrosa.

 

5.- NORMATIVA GENERAL D’US DEL MENJADOR.

 • En tot moment es respectaran les normes de menjador.
 • S’acaba tot el que es té en el plat (si no agrada gens el 1r, 2n o 3r plat, s’avisa i es minva la quantitat i es menja 1⁄2 ració).
 • En cas que es desitgi, es podrà refegir 1⁄2 ració.
 • No tiram mai restes de menjar en terra ni damunt la taula (tot dins el plat).
 • Respectam els espais i les normes que regeixen a cada un d’ells (excusats, menjador, passadís, aules, pati).
 • No xerram fort durant el dinar.
 • Menjam sempre amb la cullera i/o la forqueta (no amb les mans).
 • En aquells casos que sigui imprescindible administrar algun medicament a un/a alumne/a serà imprescindible portar una autorització signada i entregar-la a l’encarregada de menjador.
 • A finals de cada trimestre s’entregarà un informe a cada alumne. Aquest ha de ser signat i retornat a la monitora corresponent.

 

6- COMISSIÓ DE MENJADOR

Estarà formada seguint la normativa indicada al principi d’aquest full. Entre d’altres funcions, s’encarregarà de:

 • Elaborar i proposar al Consell Escolar un programa de participació de l’alumnat
 • Seguiment del compliment dels objectius
 • Aprovar l’avantprojecte de pressupost
 • Revisar els menús d’acord amb un programa d’alimentació sana i equilibrada.
 • Col·laborar en la gestió econòmica.
 • Seguiment i avaluació del servei, formulant propostes de millora.
 • Serà l’encarregada de rebre i analitzar qualsevol tipus de suggeriment per part dels usuaris.

La Comissió de menjador estarà formada pel director, el mestre encarregat, un representant de l’AMIPA, un pare/mare dels usuaris fixes, dos representants dels comensals fixes de segon i tercer cicle.


7- FUNCIONS DEL PERSONAL D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT

 • Recollir els alumnes d’Educació Infantil a les seves aules
 • Organitzar les entrades al menjador i controlar la neteja de mans
 • Vigilar i cuidar les necessitats de l’alumnat.
 • Tenir cura de l’alumnat quant a normativa general de taula.
 • Cuidar que el menjador sigui un espai educatiu
 • Informar a qui correspongui de les incidències.
 • Controlar la sortida dels alumnes


8- REQUISITS PER FER ÚS DEL SERVEI I FULLS DE COMUNICACIÓ

 • L’alumnat que ho desitgi podrà presentar a la Secretaria del Centre una sol·licitud, en el període que es determini durant el curs anterior.
 • Existeix un full de suggeriments de millora del servei que es poden recollir i entregar la coordinadora del servei. En cap cas es tendran presents els suggeriments o reclamacions que no es facin per aquesta via.
 • Sempre que algun alumne/a tengui un comportament no adequat o no mengi correctament, s’informarà a la família. Es farà oralment amb als alumnes d’Educació Infantil i amb una nota a l’Agenda als d’Educació Primària.
 • Hi ha un full d’incidència que els/les monitors/es entregaran a la cap d’estudis en el cas que hi hagi alguna incidència important a comunicar. També es comunicarà a la família tal com s’explica a l’apartat anterior.
 • En cas de faltes, hi ha un full de comunicació d’absències d’usuaris que s’ha d’entregar a l’encarregada.
 • Els pares/mares han de comunicar per escrit a l’encarregada de menjador les necessitats especials d’alimentació dels seus fills/es (al·lèrgies, fòbia a algun menjar, altres).
 • La contractació del Servei de Menjador implica l’acceptació de les normes de funcionament exposades.