Com fer-se soci

Cal emplenar un formulari amb les dades del pare/mare de l'alumne, consignat les dades bancàries. El full s'ha de dipositar a la bústia de l'AMIPA a l'entrada de l'escola o entregar-lo a l’oficina de l’amipa, o emplenar-lo online. La quota de soci és per família, pel curs 2018-2019 serà de 45,00 € per família. La quota es carrega en compte durant el mes de setembre de l’any lectiu entrant.

Avantatges dels socis

Les avantatges de ser soci són:

 

1) Una dessuadora per família

2) Agenda escolar a partir de primer de primària

3) Descompta en l'escola matinera i activitats extraescolars

4) Descompta en les sortides que realitza cada grup.

5) Descompta en l’adquisició de les fotografies dels grups.

6) Participació en la diada del soci.

 

Drets del soci.

Els drets de les persones associades són:

1) Tenir veu i vot en les Assemblees Generals, amb la possibilitat d'intervenir en els seus debats.

2) Elegir i ésser elegible membre de la Junta Directiva.

3) Exposar per escrit a la Junta Directiva les queixes i suggeriments respecte a l'associació i les seves activitats.

4) Sol·licitar i rebre informació sobre la marxa de l'associació i participar en els actes que s'organitzin.

5) Demanar als òrgans de govern la col·laboració necessària amb tot el relacionat amb el millor compliment dels objectius educatius i de les finalitats de l'associació, dintre dels canals establerts pels organismes competents.

6) Rebre informació de les activitats de l'associació.

7) Fer ús dels serveis i/o activitats que l'associació organitzi o tengui a la seva disposició.

8) Posseir un exemplar dels estatuts i conèixer els acords adoptats pels òrgans de govern.

Deures del soci.

Són deures de les persones associades:

1) Complir els acords adoptats per l'assemblea mitjançant els òrgans de govern.

2) Col·laborar per al prestigi més gran de l'associació i el millor compliment de les seves finalitats.

3) Satisfer puntualment les quotes en la quantia fixada per l'assemblea general.

4) Abonar les quantitats que l'assemblea general acordi com a conseqüència dels serveis que els alumnes rebin de l'associació.

5) Assistir a les assemblees generals.

6) Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l'associació.